Hoppa till innehåll
Media

Lagstiftningen om studerande och forskare från länder utanför EU ändras

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2018 13.54
Pressmeddelande 34/2018

Giltighetstiden för uppehållstillstånd för forskare och studerande ska förlängas och sökande av jobb och företagande ska uppmuntras genom att bevilja uppehållstillstånd för detta. Målet med det direktiv som genomförs genom lagen är att så många som möjligt av dem som avlagt sin examen i ett EU-land ska stanna och arbeta i EU-området.

Statsrådet överlämnade den 22 mars till riksdagsbehandling en proposition genom vilken EU:s direktiv om tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, forskning, praktik och volontärarbete genomförs. De bestämmelser i utlänningslagen som överlappar direktivet ska upphävas.

I och med den nya lagen ska alla forskare beviljas uppehållstillstånd för forskare oberoende av om det är fråga om ett anställningsförhållande eller t.ex. ett stipendium. Uppehållstillstånd ska beviljas som kontinuerligt för två år. För närvarande är tillståndet tillfälligt eller kontinuerligt och har i regel beviljats för ett år. Fortsatt uppehållstillstånd ska beviljas för högst fyra år.

Alla studerande ska också i fortsättningen beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd men det ska i regel beviljas för två är i stället för ett år om villkoren för beviljande av uppehållstillstånd (inkl. försörjningsförutsättningen) uppfylls under hela vistelsetiden. Om villkoren inte uppfylls för två år, ska det fortfarande vara möjligt att bevilja tillståndet för ett år. Ett fortsatt tillstånd ska i regel också beviljas för två år i sänder.

Direktivet gäller högskolestuderande, men för tydlighetens skull ska bestämmelserna om alla studerande koncentreras till den nya lagen. Tillståndskraven förblir i stort sett oförändrade, och terminsavgifter ska nu införas i lagen som en förutsättning för beviljande av tillstånd, om sökanden omfattas av skyldigheten att betala terminsavgift.

Uppmuntran till arbete och företagsamhet i fortsättningen också för forskarna

För närvarande har endast utexaminerade studerande haft möjlighet att få ett uppehållstillstånd för ett år för att söka arbete. I och med direktivet kan både studerande och forskare efter avlagda studier/utförd forskning få ett uppehållstillstånd för att söka arbete och inleda företagsverksamhet. Detta uppehållstillstånd ska också i fortsättningen beviljas för ett år.

Till den nya lagen överförs också studerandenas rätt att arbeta som avses i den gällande utlänningslagen. Det föreslås inga ändringar i omfattningen på rätten.

Rörligheten inom EU beaktas i den nya lagen

I den nya lagen föreslås också bestämmelser om de förutsättningar under vilka man med ett uppehållstillstånd som någon annan EU-medlemsstat beviljat kan komma till Finland för att forska eller studera.

Frågan ska anmälas till Migrationsverket och verket ska ha 30 dagar på sig att reda ut om det t.ex. av säkerhetsskäl finns någonting som hindrar rörligheten. En forskare eller en studerande som utnyttjar den fria rörligheten inom EU bör uppfylla de villkor som Finland ställt upp, inklusive anställningsvillkoren och tillräcklig utkomst.

Den nya lagen ska gälla också arbetspraktik och volontärarbete

Genomförandet av direktivet gäller endast arbetspraktik i anställningsförhållande. Regleringen om arbetspraktik ska koncentreras till den nya lagen. Direktivet gäller en sökande som högst två år tidigare har avlagt högskoleexamen eller som deltar i ett studieprogram som leder till högskoleexamen. Man får inte ersätta en arbetsplats med en arbetspraktikplats.

Den nya lagen gäller endast sådant volontärarbete som utförs inom ramen för Europeiska unionens volontärprogram och inte vilket volontärarbete som helst.

Det föreslås dessutom utan någon anknytning till genomförandet av direktivet att det i utlänningslagen ska föreskrivas om ett uppehållstillstånd som beviljas utifrån au pair-anställning.

Lagarna avses träda i kraft den 15 maj 2018.

Läs mer om projektet (på finska)

Ytterligare information:

Jarmo Tiukkanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 606, [email protected] (fram till 26.3)

Berit Kiuru, specialsakkunnig, tfn 0295 488 283, [email protected] (fr.o.m. 4.4)