Hoppa till innehåll
Media

Förslag till ytterligare lagändringar för att förbättra beredskapen för omfattande invandring skickades på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2022 15.30 | Publicerad på svenska 20.1.2022 kl. 11.32
Pressmeddelande 7/2022

Den 19 januari skickade inrikesministeriet på remiss utkast till lagändringar för att stödja beredskapen för eventuell omfattande invandring. Det är fråga om en fortsättning på den regeringsproposition genom vilken lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd ändrades i fjol. Behovet av ändringar har identifierats i samband med det utvecklingsarbete som myndigheterna har utfört sedan 2015.

Lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter ändras så att även annan personal än personal i tjänsteförhållande i en situation med omfattande invandring tillfälligt ska kunna bistå i styrnings- och övervakningsuppgifter vid förvarsenheterna. På så sätt kan också kapaciteten för tagande i förvar ökas snabbare än för närvarande, om det visar sig att det behövs i en situation med omfattande invandring.

Till utlänningslagen fogas bestämmelser om användning av stöd från Europeiska unionens asylbyrå. Den nya asylbyrån ersätter det nuvarande Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO). EU-förordningen om byrån träder i kraft i dag den 19 januari. Byrån kan vid behov ombes att till Finland sända stödgrupper som består av tjänstemän från andra EU-länder samt personal från Europeiska unionens asylbyrå. Beslut om framställande av begäran fattas vid statsrådets allmänna sammanträde.

Utlänningslagen och lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen ändras så att medlemmarna i stödgrupperna har befogenheter och faktiska möjligheter att bistå Migrationsverket vid asylutredningen.  

Remissbehandlingen pågår till den 17 februari 2022. Avsikten är att en regeringsproposition om detta överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2022.

Två regeringspropositioner har beretts i ett projekt

I augusti 2020 inledde inrikesministeriet ett projekt för att bereda sådana ändringar i lagstiftningen som skulle bidra till att stödja beredskapen för eventuell omfattande invandring.

Alla lagutkast som ska stödja beredskapen för omfattande invandring var på remiss samtidigt sommaren 2021. Utifrån yttrandena framgick ett behov av att till vissa delar precisera regleringen och lösningarna. Medan remissbehandlingen pågick nåddes dessutom enighet inom EU om beredningen av den nya förordningen om Europeiska unionens asylbyrå. Detta fördröjde beredningen av den nationella lagändringen. Beredningen hade skett utifrån den tidigare förordningen, som man nu visste snart skulle upphävas.

Den lagstiftningshelhet som ingick i projektet separerades till två olika regeringspropositioner för att riksdagen skulle hinna behandla förslaget till ändring av mottagningslagen redan i samband med den kompletterande budgetpropositionen för 2022. Ändringen av mottagningslagen trädde i kraft den 1 januari 2022. Ansvaret för beredskapsplanering i samband med organiseringen av mottagandet i situationer med omfattande invandring har nu koncentrerats till Migrationsverket.

Även andra lagändringar för att stödja beredskapen utreds

I november 2021 inledde inrikesministeriet också ett projekt för att bedöma lagstiftning om beredskap för situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan. I projektet bedöms hur man genom gällande lagstiftning kan bereda sig och reagera på sådan hybridpåverkan samt eventuella behov att ändra lagstiftningen inom inrikesministeriets förvaltningsområde. 

Projektets mandatperiod har förlängts till februari 2022.

Få asylansökningar lämnades in i fjol

Omfattande invandring innebär en situation där förläggningarna för asylsökande inklusive tilläggsplatserna håller på att fyllas och kapaciteten måste ytterligare ökas eftersom nya invandrare anländer hela tiden. Situationen kan uppstå i etapper eller mycket snabbt, till exempel på grund av massflykt från en annan stat till Finland.

För närvarande finns det inte någon sådan situation i sikte som situationen 2015, och till exempel Belarus åtgärder har inte synts vid Finlands yttre gränser. Sedan 2018 har antalet asylsökande som anlänt till Finland varit mindre än före 2015. År 2021 var antalet nya asylansökningar fortfarande litet.

Man följer noggrant hur mängden migration varierar på olika rutter. Finland upprätthåller en aktuell lägesbild både nationellt och som en del av EU.

Ytterligare information:

Jorma Kantola, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 215, [email protected] (tagande i förvar)
Sanna Montin, specialsakkunnig, tfn 0295 488 314, [email protected] (asylbyrån, projektet för beredskap för hybridpåverkan)