Hoppa till innehåll
Media

Minister Mikkonen och kanslichef Pimiä reser till Förenta staterna

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 30.1.2023 11.12 | Publicerad på svenska 30.1.2023 kl. 11.43
Pressmeddelande
Flagga för Finland och USA.

Inrikesminister Krista Mikkonen och kanslichef Kirsi Pimiä besöker Förenta staterna från den 29 januari till den 3 februari. Syftet med besöket är att fördjupa de bilaterala relationerna med de amerikanska motsvarigheterna till inrikesministeriets förvaltningsområde och med ministeriets centrala intressentgrupper. Avsikten är också att kartlägga de senaste utvecklingstrenderna i Förenta staterna inom sektorerna för den inre och nationella säkerheten samt i fråga om invandring.

– Förenta staterna är en central samarbetspartner för Finland i frågor som gäller den inre säkerheten. I den förändrade säkerhetspolitiska omgivningen är det viktigt att stärka och upprätthålla det bilaterala samarbetet. Aktuella teman för säkerhetssamarbetet är bland annat samhällelig resiliens, civil beredskap och cybersäkerhet. Goda relationer möjliggör ett effektivt samarbete och att vi upprätthåller en aktuell lägesbild med hjälp av vilka vi kan avvärja olika hot mot den nationella säkerheten, säger minister Mikkonen.

Teman för besöket bland annat den säkerhetspolitiska omgivningen och cybersäkerhet

I Washington besöker Mikkonen och Pimiä bland annat den myndighet som svarar för den inre säkerheten i Förenta staterna (Department of Homeland Security DHS). Ett annat besöksmål är Förenta staternas nationella säkerhetsråd (White House National Security Council NSC). NSC är den amerikanska presidentens huvudsakliga forum för beslutsfattande om nationell säkerhet och för internationellt beslutsfattande. Rådet koordinerar i synnerhet olika frågor som gäller den nationella säkerheten tillsammans med olika myndigheter.

Vid båda ovannämnda besöksmål kommer bland annat den förändrade säkerhetspolitiska omgivningen och dess konsekvenser, cybersäkerhet och skydd av kritisk infrastruktur att diskuteras. Vid DHS ska dessutom extremhögern och det arktiska samarbetet diskuteras. På agendan vid besöket hos NSC står också civil beredskap, skydd av civilsamhället och samhällelig resiliens, det vill säga förmågan att hantera kriser.

På agendan också extremhögern och regeringsfientliga rörelser 

Mikkonen och Pimiä besöker också Förenta staternas federala polis (Federal Bureau of Investigation FBI). FBI svarar för den nationella säkerheten och för jämförelse av underrättelseinformation och överföring av den till andra statliga ämbetsverk. FBI utreder terrorism, it-brottslighet, organiserad brottslighet och korruption och är det mest centrala statliga ämbetsverket i fråga om kontraspionage. På agendan för besöket hos FBI är extremhögern, regeringsfientliga rörelser och konspirationsteorier samt resiliens och medborgarnas delaktighet.

I Washington besöker ministern och kanslichefen även Förenta staternas nationella centrum för terrorismbekämpning (National Counterterrorism Center NCTC). I NCTC har man samlat sådana uppgifter som är klassade som terrorismbekämpning från alla myndigheter och centret inriktar sig på djupgående analys av uppgifterna och på beräkningar av kommande utvecklingskostnader. NCTC rapporterar dagligen till Förenta staternas president och till bland annat NSC. Även vid besöket hos NCTC ska bland annat extremhögern och regeringsfientliga rörelser samt internationella nätverk behandlas. På agendan finns dessutom kopplingen mellan organiserad kriminalitet och terrorism och terrorismbekämpningen i Natosamarbetet.

Vid ämbetsverket som svarar för nödsituationer diskuteras byggande av resiliens

Ministern och kanslichefen besöker också Förenta staternas ämbetsverk som svarar för nödsituationer (Federal Emergency Management Agency FEMA). FEMA svarar för krishantering och nationell koordinering av den. För att få understöd måste guvernören för delstaten i fråga utlysa undantagsförhållanden i delstaten och officiellt ansöka om understöd av FEMA.
På agendan vid mötet med FEMA är bland annat civil beredskap, skydd av civilsamhället och byggande av resiliens samt ländernas ökade samarbete i ärenden som gäller kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. EU:s beredskapslager i Finland är ett betydande steg i utvecklingen inom resiliensarbetet och stärker även Finlands kapacitet i fråga om det kommande Natomedlemskapet.

I FN diskuteras rättsstatsutveckling och fredsbevarande insatser

I New York besöker Mikkonen och Pimiä FN (Förenta nationerna) och träffar bland annat finländare som arbetar i FN och sakkunniga som arbetar med rättsstatsutveckling och fredsbevarande insatser. Avsikten är bland annat att diskutera läget för rättsstatsutveckling och Finlands deltagande i FN:s fredsbevarande insatser med polisdeltagande. Vid besöket i FN ska också Afrika och särskilt Somalia diskuteras. 

Ytterligare information: 
Jukka Vornanen, minister Mikkonens specialmedarbetare, tfn +358 40 593 67 91, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med minister Mikkonen) 
Katarine Lindstedt, ledande sakkunnig, tfn +358 50 342 28 25, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med kanslichef Pimiä)