Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår att lagen om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online ska stadfästas

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2023 14.19
Pressmeddelande

Regeringen föreslog torsdagen den 19 januari att en lag med bestämmelser om behöriga myndigheter vid bekämpning av terrorisminnehåll online ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen senare på torsdagen. Lagen träder i kraft den 1 februari 2023.

Lagen har samband med en EU-förordning som syftar till att förbättra möjligheterna att identifiera och avlägsna webbinnehåll som uppmanar till terrordåd.  EU-förordningen har tillämpats sedan 2022.

I Finland är det polisen som svarar för orderna om att avlägsna terrorisminnehåll online. Dessutom ansvarar polisen i gränsöverskridande fall för bedömningen av de avlägsnandeorder som en myndighet i en annan medlemsstat utfärdat. Transport- och kommunikationsverket ansvarar för de specifika åtgärder som anges i förordningen, till exempel för införandet av tekniska medel för att identifiera och avlägsna terrorisminnehåll. 

Enligt förordningen ska varje medlemsstat utse en eller flera myndigheter som har till uppgift att bekämpa terrorisminnehåll online. Dessa myndigheter är behöriga att utfärda avlägsnandeorder, bedöma behovet av avlägsnande, övervaka genomförandet av specifika åtgärder och påföra sanktioner.

För påförande av sanktioner ansvarar ett påföljdskollegium som ska inrättas i anslutning till Polisstyrelsen och som kan påföra påföljdsavgift för överträdelse eller försummelse av skyldigheterna enligt förordningen.

Målet är att ingripa i spridningen av terrorisminnehåll online

EU-förordningen förpliktar internetleverantörerna, till exempel de sociala medietjänsterna, att aktivt skydda sina tjänster mot spridning av terrorisminnehåll. Med terrorisminnehåll avses material som anstiftar till att begå till exempel något sådant brott som avses i direktivet om terroristbrott. Förordningen gäller tjänsteleverantörer som verkar inom EU-området, oberoende av i vilket land de har sitt huvudsakliga verksamhetsställe.

Ytterligare information:

Mikko Hirvi, specialsakkunnig, tfn 0295 488 546, [email protected]