Hoppa till innehåll
Media

Syftet med reformen av lotterilagen är en effektivare bekämpning av spelskador

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2021 13.42
Pressmeddelande 116/2021
Lottobollar.

Lotterilagen, som reglerar penningspel, revideras. De viktigaste förslagen i reformen gäller bekämpning av skadeverkningarna av penningspel, ingripande i marknadsföring som strider mot lotterilagen och styrning av efterfrågan på penningspel till sådant utbud som regleras i lotterilagen. Statsrådet lämnade en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotterilagen den 23 september 2021.

I enlighet med regeringsprogrammet är utgångspunkten för lagreformen är att Finlands penningspelssystem också i fortsättningen ska grunda sig på ett system med ensamrätt. Propositionen baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering enligt vilket regeringen kommer att genomföra den andra fasen av revideringen av lotterilagen.

Det viktigaste målet med reformen av lotterilagen är att minska de skadeverkningar som penningspel ger upphov till. I enlighet med målet ska identifieringen vid spelande utvidgas till att omfatta alla penningspel, Polisstyrelsens möjligheter att ingripa i lagstridig marknadsföring stärkas och förebyggande av problem beaktas vid placeringen av spelautomater.

Den obligatoriska identifieringen utvidgas till att gälla allt penningspelande 

Den obligatoriska identifieringen utvidgas till att omfatta alla Veikkaus Ab:s spel. Den obligatoriska identifieringen införs stegvis. Allt spelande ska vara identifierat senast 2023. I fråga om skraplotter ska övergången till identifiering ske senare, men senast under 2024.

En heltäckande obligatorisk identifiering gör det möjligt att införa begränsningar och spelspärrar i alla penningspel som Veikkaus tillhandahåller.

Veikkaus tog på eget initiativ i bruk obligatorisk identifiering i utplacerade penningautomater i januari 2021 och i bolagets egna spelsalar i juli 2021.

Skärpningar av marknadsföring av penningspel

I den reviderade lotterilagen föreslås preciseringar bland annat i fråga om innehållet i och metoderna för tillåten marknadsföring. Propositionen förutsätter att marknadsföringen i sin helhet är måttfull. Marknadsföring av särskilt skadliga penningspel, såsom penningautomater, ska förbjudas.

Enligt lagen ska marknadsföring i bildform eller tryckt form innehålla uppgifter om åldersgränsen för penningspelande, om möjligheten att belägga sig själv med spelförbud och om de tjänster som erbjuder hjälp vid problem med penningspel. 

Marknadsföring av vadhållningsspel, som för närvarande är förbjuden, ska tillåtas för att styra penningspelandet till sådant utbud som regleras i lotterilagen. Ändringen gäller också sådana totospel vilkas marknadsföring för närvarande är förbjuden. Skyldigheterna enligt den reviderade marknadsföringsregleringen ska gälla även marknadsföring av dessa spel. 

Också övervakningen av marknadsföring som strider mot lotterilagen effektiviseras. Ett nytt verktyg är att Polisstyrelsen kan föreslå marknadsdomstolen att en administrativ påföljdsavgift påförs för marknadsföring som strider mot lotterilagen. Polisstyrelsen kan i fortsättningen förbjuda även privatpersoner att marknadsföra penningspel i strid med lotterilagen.

Spärrning av betalningsrörelse för spel utanför systemet med ensamrätt 

I propositionen föreslås det att det införs spärrar mot betalningsrörelse. Föremål för spärrningen är penningspelsbolag som i strid med lotterilagen riktar sin marknadsföring till Fastlandsfinland och vars marknadsföring Polisstyrelsen har förbjudit. 

Polisstyrelsen ska upprätthålla en spärrlista över de penningspelsbolag vars betalningsrörelse banker och andra betaltjänstleverantörer ska förhindra. Genom spärrningen strävar man efter att på ett sätt som förebygger skador påverka tillgången till penningspel.

Förebyggande av skadeverkningar måste beaktas vid placeringen av penningautomater

I och med lagreformen har Veikkaus skyldighet att vid placeringen av penningautomater beakta förebyggandet av skadeverkningar. Dessutom ska penningautomaterna placeras så att användningen av dem kan övervakas utan hinder. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid skyddet av minderåriga och utsatta personer. 

Dessutom ska Veikkaus och den som innehar placeringsplatsen för penningautomaten utarbeta en plan för egenkontroll för att säkerställa övervakningen samt iakttagandet av principerna för förebyggande av skadeverkningar. 

Veikkaus får möjlighet till affärsverksamhet mellan företag

Genom lagreformen blir det möjligt att till Veikkaus bilda ett dotterbolag som är avsett för annan verksamhet än penningspelsverksamhet. Dotterbolaget koncentrerar sig på att erbjuda andra företag spelprodukter och tjänster, och bolaget får inte bedriva penningspelsverksamhet som riktar sig till konsumenter.

Lagarna avses träda i kraft stegvis. Merparten av lagändringarna träder i kraft vid ingången av 2022. Bestämmelserna om spärrning av betalningsrörelse avses träda i kraft vid ingången av 2023.

Ytterligare information:
Akseli Koskela, statssekreterare, tfn 0295 488 526, [email protected]
Jukka Tukia, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 573, [email protected]
Elina Rydman, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 586, [email protected]