Hoppa till innehåll
Media

Ur ISF-fonden beviljas understöd på 7,3 miljoner euro för att stärka den inre säkerheten

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2022 11.20
Pressmeddelande

första utlysningen för programperioden 2021–2027 för EU-fonderna för inrikes frågor beviljades nästan 7,3 miljoner euro i understöd ur fonden för inre säkerhet (ISF-fonden). Nio projekt fick ett positivt stödbeslut. Med understöd från ISF-fonden främjas åtgärder som ökar den höga säkerhetsnivån i Europeiska unionen och som stärker den inre säkerheten i medlemsstaterna.

Genom de projekt som beviljats understöd förverkligas  ISF-fondens tre huvudmål, som är att förbättra utbyte av information, öka det gränsöverskridande samarbetet och förbättra medlemsstaternas beredskap. Finansiering kunde sökas för alla programmets särskilda mål. 

Polisstyrelsen beviljas över 5 miljoner euro

Av alla sökande beviljades Polisstyrelsen mest understöd, sammanlagt över 5 miljoner euro för fem projekt. Det största av polisväsendets projekt som beviljades stöd ur ISF-fonden är Cyberaktie, som får närmare 1,9 miljoner. Det är fråga om ett pilotprojekt för en specialiseringsstudiehelhet inom brottsbekämpning av cyberbrottslighet som ordnas vid Polisyrkeshögskolan och Jyväskylä yrkeshögskola. I projektet undersöks bland annat hur artificiell intelligens kan utnyttjas för att bekämpa cyberbrottslighet samt främjas internationellt myndighetssamarbete tillsammans med centrala cyberutbildningsaktörer.

Även Polisstyrelsens projekt Cybecrime Exit 3 - Pilotförsök och utbildningsprojekt för förebyggande av ungas cyberbrottslighet syftar till att ingripa i cyberbrottslighet. Projektet beviljades mer än 0,5 miljoner euro i understöd. Målet för projektet är att före 2025 hos polisen skapa en förmåga att i ett tidigt skede ingripa i ungas  cyberbrottspiraler och förebygga dem.

Utöver dessa understöd beviljades Polisstyrelsen också ett driftsstöd på cirka 456 000 euro för projekt för utveckling av gränsöverskridande brottsbekämpning och verksamhet som förebygger organiserad brottslighet. Polisstyrelsen fick även cirka 718 000 euro för ett utvecklingsprojekt för uppgifter om vapens livscykel. Målet för projektet är att polisen och andra myndigheter har aktuell information om tillståndspliktiga vapen och vapendelars läge och livscykel.

Ur ISF-fonden finansieras sektorsövergripande brottsbekämpning

Tullen får cirka 392 000 euro i understöd för ett  utvecklingsprojekt för teknisk övervakning. Målet för projektet är att förbättra funktionsberedskapen och prestandan för teknisk övervakning inom tullbrottsbekämpningen i syfte att förhindra och utreda tullbrott. Med understödet anskaffar man utrustning för teknisk övervakning och handleder Tullens personal i hur man använder apparaterna.

Justitieministeriets projekt ”Effekt i arbetet mot människohandel” syftar till att bekämpa och minska människohandelsbrottsligheten. Genom projektet främjar man ställningen av offer för människohandel i samhället och strävar efter att förebygga människohandel genom att öka den allmänna kännedomen om frågan. På så sätt förbättrar man identifieringen av människohandel och via detta genomförandet av det straffrättsliga ansvaret samt offrens tillgång till hjälp.

Nya metoder för förebyggande av våldsbejakande radikalisering

Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors beviljades cirka 500 000 euro för projektet Exit Finland – projekt för utveckling av organisationsbaserat Exit-arbete. Målet för projektet är att utveckla metoder inom Exit-arbetet i Finland. Exit-arbetet syftar till att förhindra och bekämpa våldsbejakande radikalisering och stöda försök att komma loss från radikalism. Projektet fortsätter på det tidigare påbörjade Exit-kundarbetet. Nytt i projektet är att det införs digitalt Exit-arbete.

Finlands flyktinghjälp fick finansiering för projektet Sawian – Stoppa gäng och radikalisering av barn och unga med invandrarbakgrund. Syftet är att bryta vålds- och brottsspiraler för 10–22-åringar med invandrarbakgrund samt att förebygga  gängbildning och radikalisering. Projektet stöder barn och unga samt familjers, skolors och sammanslutningars  fostringsarbete med verksamhet på det egna språket och syftar till att förebygga uppkomsten av brottsspiraler med hjälp av en modell för tidigt ingripande.

För programperioden 2021–2027 är Finlands finansieringsandel av ISF-fonden cirka 36,6 miljoner euro. Programperiodens andra utlysning ordnades i oktober 2022 och för närvarande behandlas de ansökningar som då lämnades. Följande utlysning ordnas våren 2023.

Mer information:
Virpi Karjalainen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 392, [email protected]