Statsrådet och ministerierna Media

För säkerställande av nödvändig arbetskraft kan också asylsökande tillfälligt få flexiblare möjligheter till arbete

Inrikesministeriet 8.5.2020 11.27 | Publicerad på svenska 8.5.2020 kl. 12.03
Pressmeddelande 42/2020

I utlänningslagen föreslås en temporär ändring genom vilken asylsökandenas rätt att arbeta utvidgas. Ändringen gäller när asylsökandes rätt att arbeta inleds och upphör. Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen fredagen den 8 maj.

I år fås det inte tillräckligt med säsongsarbetskraft från utlandet. Situationen kan underlättas genom att man på ett flexiblare sätt än för närvarande använder den arbetskraft som redan finns i Finland. I och med ändringen av lagstiftningen får asylsökande genast när den temporära lagen träder i kraft rätt att arbeta i uppgifter inom jordbruket, skogsbruket, trädgårdsodlingen och fiskerihushållningen.

Genom ändringen slopas tillfälligt de karenstider som gäller inledandet av arbete för asylsökande. Enligt den gällande utlänningslagen får en asylsökande börja förvärvsarbeta tre eller sex månader efter det att ansökan lämnats in, beroende på om han eller hon har ett giltigt resedokument eller inte. Slopandet av karenstiderna ska gälla de asylsökande som när den temporära lagen träder i kraft har ett ärende som gäller internationellt skydd anhängigt antingen vid Migrationsverket eller vid en förvaltningsdomstol. Genom ändringen slopas den återstående karenstiden för de asylsökande för vilkas del nämnda karenstid på tre eller sex månader från ansökan inte har förflutit.

Dessutom föreslås det att asylsökande tillfälligt kan fortsätta arbeta längre än för närvarande i uppgifter som nämns ovan. Enligt den gällande utlänningslagen upphör en asylsökandes rätt att arbeta när ett beslut om avlägsnande ur landet som hänför sig till ett negativt asylbeslut blir verkställbart. I och med ändringen kan en asylsökande trots ett verkställbart beslut om avlägsnande ur landet fortsätta arbeta medan han eller hon på grund av undantagsförhållandena befinner sig i landet och får mottagningstjänster.

Avsikten är att säkerställa tillgången på nödvändig säsongsarbetskraft

På grund av coronaviruspandemin har gränstrafiken mellan Finland och andra länder för närvarande begränsats till endast nödvändig arbetstrafik och annan nödvändig trafik. På grund av begränsningarna har antalet inresor av utländsk arbetskraft minskat betydligt. Utmaningen är nu att få tillräckligt med arbetskraft framför allt inom jordbruket, skogsbruket, trädgårdsodlingen och fiskerihushållningen, som behöver säsongsarbetare.

Under vanliga år anländer cirka 16 000 säsongsarbetare till Finland. På grund av coronavirussituationen kan vi i år ta emot betydligt färre säsongsarbetare. Därför behövs det dessutom mycket inhemsk och utländsk arbetskraft som redan finns i Finland för att utföra kritiska arbeten. Vid överläggningarna den 6 maj drog regeringen upp riktlinjer för tryggande av tillgången på säsongsarbetskraft på jordbruk och trädgårdsodlingar.

På grund av undantagsförhållandena har lagändringen om asylsökandes rätt att arbeta beretts enligt en snabb tidtabell. Den temporära lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och den föreslås gälla till och med den 31 oktober 2020.

Ytterligare information:

Jorma Kantola, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 215, [email protected]
Roope Jokinen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 362, [email protected]