Helheten för underrättelselagstiftning överlämnades till riksdagen

FörsvarsministerietInrikesministerietJustitieministerietStatsrådets kommunikationsavdelning 25.1.2018 14.10 | Publicerad på svenska 26.1.2018 kl. 11.36
Nyhet 5/2018

Den 25 januari överlämnade regeringen till riksdagen för behandling fyra propositioner som tillsammans bildar helheten för underrättelselagstiftning. Justitieministeriet har berett förslaget till ändring av grundlagen och lagen om övervakning av underrättelseverksamheten. Lagstiftningen om civil underrättelseverksamhet har beretts vid inrikesministeriet och lagstiftningen om militär underrättelseverksamhet vid försvarsministeriet. Beslut om beredningen av underrättelselagstiftningen har fattats i samband med regeringsprogrammet för statsminister Sipiläs regering.

Den nya begränsningsgrunden i grundlagen ger möjlighet att skaffa information för att trygga den nationella säkerheten

Regeringen föreslår att grundlagen ska ändras så att man för att trygga den nationella säkerheten kan föreskriva genom en vanlig lag om nödvändiga begränsningar i skyddet för hemligheten i fråga om förtroliga meddelanden, då de förutsättningar som ska anses vara behövliga är uppfyllda. I praktiken möjliggör ändringen att det stiftas lagstiftning om befogenheter att inhämta underrättelser.

Nya sätt för Skyddspolisen att skydda den nationella säkerheten i och med lagstiftningen om civil underrättelseverksamhet

I Finland föreslås underrättelselagstiftning som syftar till att förbättra det finländska samhällets möjligheter att skydda sig mot allvarliga hot som riktas mot den nationella säkerheten. Sådana hot är t.ex. terrorism, främmande staters spionage mot Finland eller lamslagning av den kritiska infrastrukturen. Det föreslås nya befogenheter för Skyddspolisen med anknytning till arbetet med att upptäcka och reagera på hot.

Lagstiftningen om militär underrättelseverksamhet förbättrar Försvarsmaktens informationsinhämtning om internationella hot

Regeringen lämnade den 25 januari 2018 en proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till lagar som har samband med den. Genom propositionen förbättras Försvarsmaktens informationsinhämtning om allvarliga internationella hot då det för Försvarsmakten föreskrivs befogenheter till underrättelseinhämtning som avser person, datasystem och datatrafik samt underrättelseinhämtning via radiosignaler. Den militära underrättelseverksamheten förbättrar beredskapen för militära hot mot Finland och stöder andra myndigheter.

Ny underrättelseombudsman ska övervaka underrättelseverksamheten

Systemet för övervakning av underrättelseverksamheten ska bestå av både parlamentarisk övervakning och en ny myndighet som svarar för laglighetskontrollen, det vill säga en underrättelseombudsman. Förtroendet för att underrättelseverksamheten sköts på ett behörigt sätt och att individens rättssäkerhet kan garanteras ska enligt förslaget tryggas genom att organisera laglighetskontrollen av underrättelseverksamheten på ett effektivt sätt och ge tillsynsorganen en stark ställning och omfattande befogenheter.