Inrikesministeriet inleder en oberoende utredning om asylprocessen

Inrikesministeriet 30.11.2018 13.54
Pressmeddelande 140/2018

Inrikesministeriet har den 30 november inlett en utredning om asylprocessen Projektet startas med en konkurrensutsättning genom vilken man söker en utredare. Syftet med den oberoende utredningen är att bl.a. identifiera behoven av att utveckla asylprocessen samt att granska tillvägagångssätten mellan olika myndigheter och verksamhetsmodellerna vid förvaltningsdomstolarna när det gäller asylfrågor. Målet är att utreda hur asylprocessen i fortsättningen ska kunna göras smidigare, processens kvalitet förbättras och dess längd förkortas samtidigt som man allt bättre sörjer för asylsökandenas rättsskydd.

Asylprocessen och de myndigheter som deltar i den har kritiserats i offentligheten. Genom utredningen vill man som stöd till den offentliga diskussionen producera evidensbaserad kunskap om asylprocessen som helhet. En motsvarande utredning som omfattar hela processen och de olika myndigheterna har inte gjorts tidigare.

– Asylbesluten baserar sig på en noggrann avvägning och noggranna kriterier. Domstolarna använder också sin rätt att lämna beslut tillbaka till prövning, om de utifrån besvär upptäcker brister. I en rättsstat är det dock skäl att hela tiden arbeta för att förbättra rättssäkerheten också när det gäller asylsökande. År 2015 inleddes en alldeles exceptionell tidsperiod med tanke på antalet ansökningar. Vi måste se till att erfarenheterna analyseras och utnyttjas, säger inrikesminister Kai Mykkänen.

Utredningen granskar asylprocessen från början till slut

I stället för att koncentrera sig på en enda del av eller en enda myndighet i anslutning till asylprocessen är målet med den utredning som nu inleds att granska hela processen ända från inlämnande av asylansökan till att den som fått avslag på sin ansökan återvänder. I utredningen beaktas också verksamhetssätten vid förvaltningsdomstolarna när det gäller asylfrågor samt de återsändanden som polisen har ansvaret för. Granskningen fokuserar på asylprocessen som en smidig och rättvis process med tanke på asylsökanden.

Ju mer omfattande man ser på helheten, desto flera myndigheter har nytta av utredningen. Syftet med utredningen är att utarbeta utvecklingsrekommendationer för de olika skedena av asylförfarandet.

– Det är viktigt att börja se framåt i stället för att se bakåt: hur kan vi handla bättre i fortsättningen? Genom att framhålla evidensbaserad kunskap och utveckla verksamheten utifrån den stärker vi också förtroendet för myndigheter, asylprocessen och det finländska rättssystemet, konstaterar minister Mykkänen.

I utredningen bedöms dessutom vad allt som måste beaktas när migrationssituationen eventuellt ändras, vilka som är de mest kritiska punkterna i processen i synnerhet med tanke på sökandes rättsskydd och hur kvalitetsbedömningen fungerar i de olika skedena av processen.

Avsikten är att konkurrensutsättningen blir färdig i december då utredaren väljs. Utredningen och utvecklingsrekommendationerna avses bli färdiga sommaren 2019.

Flera utvecklingsåtgärder pågår

Migrationsverket publicerade i juni 2018 en analys om hur asylsystemet fungerar. I utredningen identifierade Migrationsverket 28 utvecklingsåtgärder som genomförs som bäst vid Migrationsverket.

Som en del av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet pågår dessutom en utredning om rättshjälpstjänster för asylsökande. Projektet leds av justitieministeriet och en halvtidsrapport kommer att publiceras i slutet av året.

Läs mer om projektet: https://intermin.fi/sv/utredning-om-asylprocessen

Ytterligare information

Jorma Vuorio, överdirektör, tfn 0295 488 600 [email protected]
Titta Andersson-Bohren, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 513 1539, [email protected] (intervjuförfrågningar till minister Mykkänen)
Harri Martikainen, utvecklingsdirektör, tfn 0295 488 512, [email protected]

Rättelse 30.11. kl. 14:00: Datumet korrigerats i första meningen