Ändring av lagen om identitetskort

SM007:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Syftet med lagberedningsprojektet är att bereda en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om identitetskort, utlänningslagen och eventuell annan lagstiftning.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM007:00/2020

Ärendenummer SMDno-2020-202 , VN/6233/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 17.6.2020 – 30.5.2021

Datum för tillsättande 17.6.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om identitetskort, 5 och 6 b § i passlagen, 15 och 38 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet samt 33 a och 159 § i utlänningslagen

Riksdagens svar EV 81/2021

I denna proposition föreslås det att lagen om identitetskort, passlagen, lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och utlänningslagen ändras. De föreslagna ändringarna i lagen om identitetskort och utlänningslagen kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar när de utövar rätten till fri rörlighet. Det föreslås att det till lagen om identitetskort fogas införande av fingeravtryck i identitetskortsregistret, vilket hör till den nationella prövningsrätten.

Ansvarig ministerInrikesminister Mikkonen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Kontaktperson
Marja-Leena Härkönen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 488 297
[email protected]

Mål och resultat

Unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttäville unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen myönnettävien oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisäämisestä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1157, jäljempänä EU:n ID-asetus, on tullut voimaan elokuun alussa 2019.

Hankkeen tavoitteena on päivittää henkilökorttilaki vastaamaan EU:n ID-asetuksesta johtuvia muutostarpeita. Hankkeen tavoitteena on myös selvittää ja valmistella EU:n ID-asetuksen aiheuttamat mahdolliset muutostarpeet ulkomaalaislakiin ja muuhun lainsäädäntöön.

Sammandrag

Syftet med lagberedningsprojektet är att bereda en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om identitetskort, utlänningslagen och eventuell annan lagstiftning.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.