Målet är ett effektivt och enhetligt räddningsväsende i hela Finland

Inrikesministeriet utgår från att förvaltningsreformen genomförs så att nivån på räddningsväsendets tjänster förbättras jämfört med nuläget. 

Ytterligare mål är att

 • räddningsväsendet ska vara en separat sektor som fungerar parallellt med social- och hälsovårdsväsendet
 • sektorns parallella karaktär ska tydligt synas bland annat i beredningen av lagen om landskapens finansiering
 • räddningsväsendet ska ordnas så att räddningsväsendet vid behov (till exempel vid katastrofer och undantagsförhållanden) fungerar som ett riksomfattande system. Detta förutsätter ett effektivare styrnings- och ledningssystem än för närvarande. 
 • synergifördelarna mellan välfärdsområdets räddningsväsende (räddningsverksamhet) och social- och hälsovårdsväsende (den prehospitala akutsjukvården) ska säkerställas så att välfärdsområdets räddningsverk ska kunna producera prehospital akutsjukvård
 • genomförandet av räddningsväsendets samtliga uppgifter (förebyggande av olyckor, räddningsverksamhet, befolkningsskydd) ska beaktas vid beredningen av välfärdsområdet
 • finansieringen ska beredas så att välfärdsområdena i regel har tillräckliga finansiella resurser för både social- och hälsovårdsväsendet och räddningsväsendet
 • överföringen av räddningsväsendets personal från kommunerna till välfärdsområdena ska ske på ett kontrollerat sätt och enligt samma principer som överföringen av personalen inom social- och hälsovårdsväsendet.

Målen för reformen av räddningsväsendet och den civila beredskapen

 1. att se till att räddningsväsendets tjänster är jämlika, kundinriktade och av god kvalitet i hela landet
 2. att säkerställa ett omfattande samarbete med olika aktörer
 3. att genomföra en kostnadseffektiv och verkningsfull servicestruktur 
 4. att trygga den synergifördel som det nära sambandet mellan räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården medför
 5. verkningsfullhet och kvalitet i reformen av tjänsterna.

Mer information