Största delen av hatbrotten är rasistiska brott

Ett hatbrott är ett sådant brott mot en person, en grupp, någons egendom, en institution eller en representant för dessa vars motiv är fördomar eller förakt mot offrets antagna eller verkliga egenskap. Egenskapen kan gälla t.ex. etnisk eller nationell bakgrund, religiös övertygelse eller livsåskådning, sexuell inriktning, könsidentitet, könsuttryck eller funktionshinder. Det vanligaste motivet till hatbrott är offrets etniska bakgrund. De som är misstänkta för hatbrott är oftast unga män som är infödda finländare. Majoriteten av offren för hatbrott är finska medborgare men representerar någon etnisk minoritet.

Ett hatbrott kan vara vilken som helst gärning som i Finlands nationella lagstiftning föreskrivs som brott. Motivet avgör. Gärningen kan vara t.ex. ärekränkning, diskriminering, misshandel eller skadegörelse. Ett typiskt hatbrott är misshandel på offentlig plats. Straffet kan skärpas när motivet till gärningen har varit offrets ras, hudfärg, härkomst, nationell eller etnisk bakgrund, religion eller övertygelse, sexuella inriktning, könsidentitet eller funktionshinder.

Antalet hatbrott ökade år 2015

Över 80 procent av de hatbrott som polisen fått kännedom om i Finland är rasistiska brott. Också religion, funktionshinder och sexuell inriktning syns i polisens statistik som motiv till hatbrott. Endast en del av hatbrotten kommer till polisens kännedom, och polisen uppmuntrar dem som upplever att de har blivit offer för hatbrott att alltid göra en polisanmälan.

Polisyrkeshögskolan publicerar årligen en undersökning om hatbrott som kommit till polisens kännedom. Antalet hatbrott som kommer till polisens kännedom ökade 2015 med över 50 procent jämfört med föregående år. År 2015 registrerades 1 250 misstänkta hatbrott, medan motsvarande antal 2014 var 822. Största delen av dessa var brott med rasistiska förtecken, och den vanligaste brottsbeteckningen var misshandel.

Mer information

Tarja Mankkinen, utvecklingschef 
Sisäministeriö, Poliisiosasto, Suunnitteluyksikkö 0295488370   förnamn.efternamn@intermin.fi