Hoppa till innehåll
Media

Finland ska kunna begära bistånd från EU:s asylbyrå i situationer med omfattande invandring

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2022 13.49
Pressmeddelande

De nya bestämmelser som ska fogas till utlänningslagen gör det möjligt för Finland att i en situation med omfattande flyktinginvandring så smidigt som möjligt utnyttja bistånd från Europeiska unionens asylbyrå (EUAA). Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen den 21 april.

EUAA kan vid behov ombes att till Finland sända stödgrupper som består av tjänstemän från andra EU-länder och asylbyråns personal. Beslut om begäran ska fattas vid statsrådets allmänna sammanträde. Migrationsverket ska utarbeta en operativ plan tillsammans med EUAA:s verkställande direktör och fungera som en nationell kontaktpunkt för stödgrupperna.

EUAA ersatte det tidigare Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) i januari 2022, då EU-förordningen om byrån trädde i kraft. Förordningen är direkt tillämplig lagstiftning i Finland. För att tillämpningen av den ska vara så effektiv som möjligt föreskrivs det nationellt om de instanser som ansvarar för framställningen och samordningen av begäran om bistånd.

På motsvarande sätt ska medlemmarna i stödgrupperna ha befogenheter och möjligheter att erbjuda hjälp i Finland. Utlänningslagen och lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen ska ändras så att medlemmarna i stödgrupperna ska kunna delta i asylutredningen och ha tillgång till sådana uppgifter som är nödvändiga för utredningen.

Flera regeringspropositioner bereds i ett projekt

Den aktuella regeringspropositionen är en andra del av ett projekt som inrikesministeriet inledde 2020 och vars syfte är att bereda lagändringar med tanke på beredskapen för eventuell omfattande flyktinginvandring. Behovet av ändringar har identifierats i samband med det utvecklingsarbete som myndigheterna har utfört sedan 2015.

Utifrån remissvaren har projektets lagstiftningshelhet delats upp i tre separata helheter. Först ändrades lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2022. Ansvaret för beredskapsplanering i samband med organiseringen av mottagandet i situationer med omfattande invandring har nu koncentrerats till Migrationsverket. Den tredje helheten hänför sig till utnyttjandet av kompletterande personal vid förvarsenheterna. Beslut om den fortsatta beredningen av detta fattas senare.

Omfattande invandring innebär en situation där förläggningarna för asylsökande inklusive tilläggsplatserna håller på att fyllas och kapaciteten måste ytterligare ökas eftersom nya invandrare anländer hela tiden. Situationen kan uppstå i etapper eller mycket snabbt, till exempel på grund av massflykt från en annan stat till Finland.

Även andra lagändringar bereds för att stödja beredskapen

Omfattande invandring kan också vara ordnad. I årsskiftet 2021–2022 utvärderade en arbetsgrupp som leddes av inrikesministeriet lagstiftningen inom inrikesförvaltningen och bedömde behoven att ändra den med tanke på beredskapen för situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan. Bakgrunden till detta var i synnerhet de åtgärder som Belarus hösten 2021 riktade mot Polen, Lettland och Litauen. Enligt utredningen kan det göras sådana ändringar i Finlands utlänningslag, mottagningslag och gränsbevakningslag som är till nytta när det gäller att svara på hybridpåverkan och hantera situationen.

Inrikesministeriet bereder för närvarande lagändringar som gör det möjligt att införa gränsförfarandet i Finland. Gränsförfarandet innebär att asylansökningar som sannolikt är ogrundade snabbt kan behandlas genast vid gränsen eller i dess närhet. På så sätt förhindrar man att sökande rör sig inom Finlands territorium eller vidare till andra EU-länder.

För närvarande pågår också en översyn av bestämmelserna om gränssäkerhet.

Ytterligare information:

Sanna Montin, specialsakkunnig, tfn 0295 488 314, [email protected]