Hoppa till innehåll
Media

Utlysningarna av finansiering ur EU:s fonder för inrikes frågor hösten 2022 inleddes

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2022 9.03
Pressmeddelande

Inrikesministeriet inledde höstens ansökningsomgångar för finansiering ur EU:s fonder för inrikes frågor (EUSA-fonderna) den 3 oktober 2022. Sammanlagt cirka 86,7 miljoner euro kan sökas ur asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), fonden för inre säkerhet (ISF) och finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI). Utlysningen pågår till den 1 november 2022.

Understöd kan sökas för projekt och verksamhet som genomförs av myndigheter som ansvarar för invandringen, den inre säkerheten, gränssäkerheten och visumpolitiken samt för projekt som genomförs av andra aktörer, till exempel kommuner, organisationer, läroanstalter och företag. 
Det är fråga om den andra ansökningsomgången för programperioden 2021–2027, och finansiering kan sökas för ett stort antal åtgärder enligt alla de tre fondernas program och genomförandeplaner.

Cirka 16,8 miljoner euro kan sökas ur AMIF-fonden

Ur AMIF-fonden kan understöd sökas till ett belopp av totalt cirka 16,8 miljoner euro. Finansiering kan sökas för fondens särskilda mål 1, 2 och 3 som gäller utvecklingen av det gemensamma europeiska asylsystemet, främjandet av en smidig laglig invandring, integration och inkludering av tredjelandsmedborgare, bekämpningen av olaglig migration och utvecklingen av fungerande system för återvändande.

Det finns ett stort antal åtgärder som ingår i de särskilda målen och som man kan söka finansiering för. En förteckning över åtgärderna finns i utlysningen, och en närmare beskrivning av åtgärderna samt de resultat som eftersträvas finns i fondens genomförandeplan. 
Ansökan är villkorlig eftersom genomförandeplanen för fondens program ännu inte har godkänts. Finansieringen beviljas under förutsättning att genomförandeplanen godkänns. Godkännandet förväntas ske i oktober 2022.

AMIF-fondens mål är att stärka den nationella kapaciteten för hantering av migrationsfrågor, bidra till genomförande, stärkande och utveckling av den gemensamma asylpolitiken och den gemensamma invandringspolitiken i enlighet med unionens regelverk och med respekt för unionens och medlemsstaternas internationella åtaganden som härrör från olika internationella instrument som de är part i.

Cirka 26 miljoner euro kan sökas ur ISF-fonden

Ur ISF-fonden kan sökas cirka 26 miljoner euro. Finansiering kan sökas för fondens särskilda mål 1, 2 och 3 som gäller förbättrat informationsutbyte, ökat operativt samarbete och förbättrad beredskap.

Det finns ett stort antal åtgärder som ingår i de särskilda målen och som man kan söka finansiering för. En förteckning över åtgärderna finns i utlysningen, och en närmare beskrivning av åtgärderna finns i fondens genomförandeplan.

ISF-fondens mål är att bidra till säkerställandet av en hög säkerhetsnivå i unionen, detta särskilt genom att förebygga och bekämpa terrorism och radikalisering, allvarlig och organiserad brottslighet och cyberbrottslighet, hjälpa och skydda brottsoffer samt genom att förbereda sig på säkerhetsrelaterade incidenter, risker och kriser genom att skydda sig mot och effektivt hantera dem.

Cirka 43,9 miljoner euro kan sökas ur finansieringsinstrumentet BMVI

Ur BMVI-instrumentet kan understöd sökas till ett belopp av cirka 43,9 miljoner euro. Finansiering kan sökas för fondens båda särskilda mål. De särskilda målen 1 och 2 gäller EU:s integrerade gränsförvaltning och gemensamma viseringspolitik.

En förteckning över åtgärderna enligt de särskilda målen finns i utlysningen, och en närmare beskrivning av åtgärderna samt de resultat som eftersträvas finns i fondens genomförandeplan.
På grund av fondens karaktär är det endast myndigheter som kan söka understöd, men också andra aktörer kan delta i projekten som projektpartner.

Målet för BMVI-instrumentet är att säkerställa en stark och effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna och därigenom bidra till att garantera en hög säkerhetsnivå i unionen. Samtidigt ska den fria rörligheten för personer inom unionen skyddas och unionens relevanta regelverk följas fullt ut med fullständig respekt för unionens och medlemsstaternas internationella åtaganden.

Europeiska kommissionen har godkänt fondernas program

Europeiska kommissionen har godkänt Finlands program för EU:s fonder för inrikes frågor. Kommissionen godkände programmen för ISF-fonden och för finansieringsinstrumentet BMVI i juli 2022 och AMIF-fondens program i september 2022.

Inrikesministeriet har i samarbete med relevanta partner berett genomförandeplaner för genomförandet av fondernas program. Genomförandeplanerna för ISF-fonden och BMVI-instrumentet godkändes i september 2022. Avsikten är att AMIF-fondens genomförandeplan ska godkännas i oktober.

Ytterligare information:
Kristiina Mauriala, specialsakkunnig, tfn 0295 488 275, [email protected] (AMIF)
Virpi Karjalainen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 392, [email protected] (ISF)
Riika Väliahde, specialsakkunnig, tfn 0295 488 257, [email protected] (BMVI)