Siviilikriisinhallinnan rekrytointia koskevan sääntelyn tarkistaminen

Revidering av reglering angående rekrytering av specialister som utnämnas i enlighet med lagen om civil krishantering

SM006:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Hankkeessa tarkistetaan siviilikriisinhallintalain mukaisesti ulkomaille nimitettävien asiantuntijoiden rekrytointia koskevaa sääntelyä.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM006:00/2020

Ärendenummer VN/6031/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 15.1.2020 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 20.12.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Finland större än sin storlek i världen

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om civil krishantering
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 10.5.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 47/2020
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 35/2021
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 28/2022

De bestämmelser i lagen om civil krishantering som gäller rekrytering av experter för utlandet ses över och behövliga ändringar föreslås.

Ansvarig ministerInrikesminister Mikkonen

KontaktpersonTapio Puurunen, inrikesministeriet

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Vesa-Matti Kotilainen, Johtava asiantuntija
tel. +358 295 488 251
[email protected]

Kontaktperson
Tapio Puurunen, Johtava asiantuntija
tel. +358 295 488 254
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on tarkistaa siviilikriisinhallintalain mukaisesti ulkomaille nimitettävien asiantuntijoiden rekrytointia koskevaa sääntelyä.

Sammandrag

Hankkeessa tarkistetaan siviilikriisinhallintalain mukaisesti ulkomaille nimitettävien asiantuntijoiden rekrytointia koskevaa sääntelyä.

Utgångspunkter

Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan (1287/2004) tuli voimaan 1.1.2005. Lakia tarkistettiin viimeksi lailla 1359/2018. Hankkeen aikana ei ollut mahdollista tarkistaa ja esittää mahdollisia muutoksia asiantuntijoiden rekrytointia koskevaan sääntelyyn.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.