Granskning av lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet

SM002:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Syftet med projektet är att förbereda regeringens proposition till förändring av lag om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet (108/2018). I projektet avvägs brott som ankommer Gränsbevakningsväsendet att utreda samt hemliga metoder för inhämtande av information och hemliga tvångsmedel.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM002:00/2023

Ärendenummer VN/1108/2023

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.3.2023 – 31.1.2025

Datum för tillsättande 1.3.2023

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.1 Den nationella säkerheten och samhällets kristålighet stärks

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.8.2023
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 35/2024
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Inom projektet bereds ändringar i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet (108/2018) på basis av en förstudie om behoven att ändra gränsbevakningslagstiftningen (SM049:00/2019). Ändringarna gäller en begränsad utvidgning av Gränsbevakningsväsendets undersökningsrätt till människohandelsbrott och penningtvättsbrott. Av hemliga metoder för inhämtande av information och tvångsmedel bedöms särskilt teleövervakning, förtäckt inhämtande av information och styrd användning av informationskällor. (konekäännös)

Ansvarig ministerInrikesminister Rantanen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2024

Kontaktperson
Jaana Heikkinen, Lainsäädäntöneuvos
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för bekämpning av brott som undersöks av Gränsbevakningsväsendet.

Sammandrag

Syftet med projektet är att förbereda regeringens proposition till förändring av lag om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet (108/2018). I projektet avvägs brott som ankommer Gränsbevakningsväsendet att utreda samt hemliga metoder för inhämtande av information och hemliga tvångsmedel.

Utgångspunkter

Rajavartiolaitoksen rikostorjuntalain toimivuutta arvioitiin rajavartiolainsäädännön muutostarpeita koskevassa esiselvityshankkeessa (SM049:00/2019). Arviomuistion pohjalta hankkeessa arvioidaan Rajavartiolaitoksen tutkintaoikeuden rajattua laajentamista ihmiskaupparikoksiin ja rahanpesurikoksiin. Salaisista tiedonhankinta- ja pakkokeinoista arvioidaan erityisesti televalvontaa, peiteltyä tiedonhankintaa ja ohjattua tietolähteen käyttöä.