Samordningsgrupp för att hantera migrationen till följd av Rysslands invasion

SM011:00/2022 Organ

Poikkihallinnollinen työryhmä koordinoi Suomeen suuntautuvaa muuttoliiketilannetta, jonka taustalla on Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM011:00/2022

Ärendenummer VN/6332/2022

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 1.3.2022 –

Datum för tillsättande 1.3.2022

Typ av organ Arbetsgrupp

Mål och resultat

Ryhmän tarkoituksena on
• taata eri toimijoiden välinen sujuva tiedonvaihto
• ylläpitää yhteistä tilannekuvaa tarvittavista toimenpiteistä sekä
• varmistua yhteistyössä siitä, että mahdollisiin maahantuloa, vastaanottoa, oleskelua ja työskentelyä koskeviin käytännön ja lainsäädännön ongelmakohtiin löydetään toimivaltaisten viranomaisten toimesta parhaat ratkaisut.

Ryhmässä ovat sisäministeriön lisäksi edustettuina ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Maahanmuuttovirasto, Kuntaliitto sekä Suomen Punainen Risti.

Ryhmä on toiminnassa toistaiseksi, ja se voi kutsua työhönsä mukaan myös muita tarvittavia tahoja.

Sammandrag

Poikkihallinnollinen työryhmä koordinoi Suomeen suuntautuvaa muuttoliiketilannetta, jonka taustalla on Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Utgångspunkter

Venäjän hyökättyä Ukrainaan muuttoliiketilannetta on tarve seurata tiiviisti. Suomi on lisännyt tiedonvaihtoa sekä kansallisesti valtionhallinnossa että kansainvälisten kumppanien kanssa. Tilannetiedon välitystä EU:n sisällä on tehostettu entisestään.

Mer om ämnet