Reform av lagen om anordningar inom räddningsväsendet

SM036:00/2017 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM036:00/2017

Ärendenummer SMDno-2017-2100 , VN/6170/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 9.1.2018 – 30.6.2024

Datum för tillsättande 9.1.2018

Lagberedning

RP med förslag till lag om vissa brandskyddsanordningar och till lagar som har samband med den

Riksdagens svar EV 13/2024

Lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) ska omarbetas. I den nya lagen ska det bl.a. föreskrivas om tillsynen över och överensstämmelsen med kraven för primärsläckningsutrustning och branddetektorer som installeras i byggnader. I lagen föreslås även bestämmelser om brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar samt om kontroll och underhåll av handbrandsläckare.

Ansvarig ministerInrikesminister Rantanen

Ytterligare uppgifter

  • Behandling: Rådet för bedömning av lagstiftningen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2023

Kontaktperson
Kirsi Rajaniemi, Neuvotteleva virkamies
tel. 0295 488 432
[email protected]

Mål och resultat

I projektet revideras lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) samt de förordningar som utfärdats med stöd av lagen.

Tillämpningsområdet för regleringen omfattar bl.a. produktkrav för brandvarnare och handbrandsläckare, kontroll och underhåll av handbrandsläckare samt bestämmelser om brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar.

Utgångspunkter

Den gällande lagen är från år 2007, varefter det har gjorts ändringar i bestämmelserna om byggnaders brand- och driftsäkerhet samt produktsäkerhet. Sådana författningar är i synnerhet räddningslagen (379/2011) och miljöministeriets byggbestämmelser samt nationella författningar och EU-bestämmelser som gäller marknadskontrollen av produkter. Även bestämmelserna om personregister ska ses över.

Mer om ämnet

Bestämmelserna om brandskyddsanordningar ändras

IM Pressmeddelande 18.4.2024 14.09

Bestämmelserna om brandskyddsanordningar förtydligas

IM Pressmeddelande 25.1.2024 14.18