Polisens handlingsprogram för trafikövervakning och trafiksäkerhet

Polisens handlingsprogram för trafikövervakning och trafiksäkerhet

SM031:00/2019 Projekt

Målet för projektet är att utarbeta ett handlingsprogram för polisens trafikövervakning och trafiksäkerhet. I programmet beaktas förändringarna i trafiken och trafiksäkerheten samt deras konsekvenser. Syftet med handlingsprogrammet är att säkerställa att polisens trafikövervakning och trafiksäkerhetsarbete är effektiva.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM031:00/2019

Ärendenummer SMDno-2019-1943

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 2.12.2019 – 31.3.2021

Datum för tillsättande 29.11.2019

Mål och resultat

Valmisteltava poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelma tukee sisäministeriön konsernistrategian tavoitteiden toteutumista. Toiminta-ohjelma tukee osaltaan myös kansallisen liikenneturvallisuusstrategian tavoitteita.

Hankkeen tavoitteena on laatia poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelma, jossa otetaan huomioon liikenteessä ja liikenneturvallisuudessa tapahtuneet muutokset ja niiden vaikutukset. Poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelman tavoitteena on varmistaa poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuustyön vaikuttavuus.

Tavoitteena on, että toimintaohjelma ohjaa poliisin toimintaa niin, että ihmisten turvallisuuden tunne paranee ja ihmisten, ympäristön ja omaisuuden turvallisuus paranee.

Sammandrag

Målet för projektet är att utarbeta ett handlingsprogram för polisens trafikövervakning och trafiksäkerhet. I programmet beaktas förändringarna i trafiken och trafiksäkerheten samt deras konsekvenser. Syftet med handlingsprogrammet är att säkerställa att polisens trafikövervakning och trafiksäkerhetsarbete är effektiva.

Utgångspunkter

Sisäministeriön vision mukaan arjen turvallisuus kuuluu kaikille. Poliisin liikennevalvonta ja liikenneturvallisuus liittyvät oleellisesti sisäministeriön konsernistrategian päätavoitteista turvallisuuden tunteen korkeaan tasoon sekä ihmisten, ympäristön ja omaisuuden turvallisuuteen.

Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin visiona on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Vakavat onnettomuudet ja kuolemat synnyttivät vuoden 2016 hintatasossa 1 370 miljoonan euron kustannukset, joten tavoitteen saavuttamisella on myös merkittävät taloudelliset vaikutukset.

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa liikenneturvallisuuden parantaminen otetaan uudelleen mukaan liikenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen. Tavoitteena on vastata EU:n nollaskenaarioon (nolla liikennekuolemaa vuoteen 2050 mennessä). Kuluvalla hallituskaudella liikenne- ja viestintäministeriön johdolla laaditaan hallitusohjelman mukaisesti liikenneturvallisuusstrategia. Strategia valmistellaan laajalla kokoonpanolla, sillä liikennekuolemien ja loukkaantumisten vähentäminen edellyttää toimia kaikilta hallinnonaloilta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto teki vuonna 2019 poliisin liikennevalvontaa koskeneen tuloksellisuustarkastuksen. Valtiotalouden tarkastusviraston suosituksena on, että sisäministeriön tulisi vahvistaa liikennevalvonnan ja -turvallisuuden strategista ohjausta ja tulosohjausta sekä arvioida tarpeellisia liikennevalvonnan kehittämistoimia ja toiminnan vaikuttavuutta.

Mer om ämnet