Den första nationella strategin för strålningsmätning har blivit klar

30.6.2022 15.45
IM
Målet med strategin är att Finland ska ha beredskap att hantera olika nödsituationer med strålrisk samt att förbättra beredskapen för strålningsmätning för att trygga ett fungerande samhälle och dess vitala funktioner.

Gränsförfarandet kan införas vid Finlands gräns i situationer med massinvandring och instrumentalisering av migranter

22.6.2022 11.11
IM
I fortsättningen ska gränsförfarandet kunna införas genom beslut av statsrådet om exceptionellt många personer reser in till Finland under kort tid eller om Finland utsätts för hybridpåverkan som utnyttjar migration. Regeringen lämnade en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen den 22 juni. Avsikten med propositionen är att förbättra möjligheterna att hantera migration som redan riktar sig till finskt territorium. Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft så snart som möjligt.

Coronarestriktionerna i trafiken över de yttre gränserna upphör från och med den 1 juli

20.6.2022 15.31
IM
Inreserestriktionerna vid Finlands yttre gränser som har samband med coronapandemin upphör från och med den 1 juli. Detta innebär att resenärer från tredjeländer inte längre behöver visa upp vaccinationsintyg eller intyg över covid-19-test, och resenärerna testas inte längre för covid-19 vid gränsövergångsställena. Hälsomyndigheterna har bedömt att det inte längre finns hälsoskäl för begränsningar i trafiken över de yttre gränserna.

Lagändringar som förbättrar ställningen för offer för människohandel skickades på remiss

17.6.2022 13.55
IM
Inrikesministeriet har sänt ett utkast till ändringar av mottagningslagen på remiss. Ändringarna syftar till att försvaga sambandet mellan hjälpen till offer för människohandel och straffprocessen. I enlighet med regeringsprogrammet vill man förbättra offrens ställning oavsett hur själva straffprocessen vid människohandel avancerar.